กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศกุลตรา วงละคร
ผู้ช่วยครู

นางสาวประภัสสรา สงค์พิมพ์
ครูผู้ช่วย

Miss.Jacquelin B. Soravilla
ครูชาวต่างประเทศ

Miss.Jovelyn Biaes Waslo
ครูชาวต่างประเทศ