ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 2) 25 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 128) 22 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันลอยกระทง) (อ่าน 124) 07 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะ เดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 146) 28 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 2) 29 ก.ย. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 209) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ในโครงการเชิดชูเกียรติคนดีศรีเสาธงหิน (อ่าน 196) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุที่ใช้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 201) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการลดขยะบริเวณโรงเรียน(ZERO WEST) (อ่าน 189) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ (อ่าน 201) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 163) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 157) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการเรียนเสริมเพิ่มปัญญา (อ่าน 149) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน NEP (อ่าน 115) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้าน MEP (อ่าน 109) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการหนูน้อยรักการออม ระดับปฐมวัย (อ่าน 115) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาภาษาก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 108) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการสู่ตัวผู้เรียน (อ่าน 112) 20 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเวทีหนูน้อยคนเก่ง (อ่าน 117) 16 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ระดับปฐมวัย (อ่าน 120) 15 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย ระดับปฐมวัย (อ่าน 120) 15 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมระบบงานชุมนุม (อ่าน 111) 15 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อ่าน 110) 15 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา (อ่าน 171) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน๊ต (อ่าน 154) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 214) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา (อ่าน 111) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย (อ่าน 118) 06 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 116) 06 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการพัฒนาการด้านภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (อ่าน 110) 06 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จีดซื้อกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 109) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (อ่าน 193) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โครงงาน (อ่าน 192) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขโรคติดต่อ (อ่าน 190) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 182) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 175) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการนิทานสานฝันการอ่าน(ระดับปฐมวัย) (อ่าน 180) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 181) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อม (อ่าน 177) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 154) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 156) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการของผู้เรียนตามช่วงอายุและวัย (อ่าน 158) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 131) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการรณรงค์ลดใช้พลังงานในโรงเรียน (อ่าน 161) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (อ่าน 166) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในโครงการสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กระดับปฐมวัย (อ่าน 166) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน(งานพยาบาล) (อ่าน 200) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื้อเละเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 182) 07 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการธนาคารความดี (อ่าน 178) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เดือนกรกฎาคม (อ่าน 166) 30 มิ.ย. 65