คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนารีรัตน์ แสงชัยทองวัฒนา
ครู คศ.2

นางยุพเรศ ไวครุธา
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ ขุมพลอย
ครู คศ.1